1

DTU Management Engineering (Institut for Systemer, Produktion og Ledelse) bidrager til ny forskningsbaseret viden om planlægning, produktion og ledelse og medvirker herigennem til udviklingen af innovative beslutningsstøttesystemer og optimering af produkter og produktion i såvel den offentlige som private sektor. Forskningen bedrives inden for følgende hovedområder: (1) Udvikling og implementering af kvantitative beslutningsstøttesystemer;  (2) Produktudvikling, design og innovation; (3) Produktions- og organisationsudvikling. Med disse tre områder som overordnet fokus udfører instituttet forskningsaktiviteter og bistår med rådgivning inden for en række felter såsom: Energi og klima, fødevarer og sundhed, transport og logistik, byggeri, servicesektoren og videnintensive organisationer – ofte i tæt samarbejde med internationale forskningsmiljøer og industrielle og offentlige partnere. Sammensætningen af instituttets fagligheder sikrer forskning, der tager højde for såvel innovation, effektivitet, konkurrence- og bæredygtighed.

DTU Management Engineering (Institut for Systemer, Produktion og Ledelse) contributes to new research-based knowledge about planning, production and management, thereby contributing to the development of innovative decision support systems and optimization of products and production in both the public and private sectors. The research is carried out in the following main areas: (1) Development and implementation of quantitative decision support systems; (2) Product development, design and innovation; (3) Production and organizational development. With these three areas as overall focus the Institute performs research activities and gives advice to authorities in a number of areas including: energy and climate, food and health, transport and logistics, construction, services and knowledge-intensive organizations – often in close cooperation with international research and industrial and public partners. The composition of the Institute’s academic skills supports research that takes into account innovation, efficiency, competitiveness and sustainability.

2

DTU Transport er en af Europas største universitetsbaserede forskningsenheder inden for transport og logistik. Instituttet arbejder primært med planlægning af transportsystemer og med trafikanternes brug af systemet. Vores forskning er rettet mod at finde løsninger til effektiv design af transportsektoren i lyset af dens tre vigtigste udfordringer, som er trængsel, udledning af drivhusgasser og andre miljøpåvirkninger samt trafiksikkerhed. Instituttets samlede aktiviteter skaber viden der kan anvendes til at planlægge, optimere og udvikle hele transportsektoren for at opnå maksimal samfundsnytte.

DTU Transport is one of the largest university-based research entities in Europe within the field of transportation and logistics. The department primarily works with planning of transport systems and with the road users’ use of the system. Our research is targeted on finding solutions for an efficient design of the transport sector in the light of the three principal challenges of the sector, i.e. congestion, emissions of greenhouse gasses and other environmental impacts and traffic safety. The department’s overall efforts generate knowledge that can be utilised to design, optimise and develops the entire transport sector to achieve the maximum benefits to society.

3

IT Universitetet har en international førende forskningsposition i udvikling af øjenstyring og i anvendelse af øjenbevægelsesregistrering til afdækning af brugervenlighed, undersøgelse af visuelt design og analyse af arbejdssituationer. På IT Universitetet findes stærk ekspertise i anvendelsen af indendørs positionerings-systemer til sted-bestemte servicesystemer, sporing, oplæring og underholdning. PitLab gruppen har gennemført adskillige forsknings-projekter indenfor hospitalsvæsen, medicinske laboratorier og sikkerhedskritiske domæner, fx Københavns lufthavne, i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder, bl.a. i Kina.

IT University has an international leading research position in the development of gaze interactive systems and the use of eye movement registration to uncover usability issues, to study visual design and to analyze work situations. The IT University holds strong expertise in the use of indoor positioning technology for location-based service systems, tracking, training and entertainment. The PitLab group has undertaken several research projects in hospitals, medical laboratories and safety-critical domains, such as Copenhagen airports, in cooperation with Danish and foreign companies, including Chinese.

4

Instituttet bidrager til frontforskningen indenfor kognitionspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, samt i studiet af personlighed og udvikling i samspillet mellem individ, kultur og samfund. I forhold til menneske-maskine interaktion har Instituttet særdeles stærke forskningsgrupper indenfor visuel kognition, rehabiliteringsforskning og arbejdsmiljø. I Center for Visuel Cognition (CVC) arbejdes eksempelvis med grundforskning indenfor visuel opmærksomhed og modellering af grunddelene her af. I forskningsenheden BRATLab forskes bl.a. i hvorledes eksempelvis opmærksomhed og hukommelse kan forbedres gennem avanceret menneske-maskine interaktion så som selvjusterende, kognitive rehabiliteringssystemer. Indenfor arbejdsmiljø forskes der i den organisatoriske interaktion mellem mennesker og de her af følgende konflikter i form af stress og mobning ligesom kognitiv belastning ifm. sikkerhedskritiske systemer hører ind under dette forskningsfelt.

The DoP conducts state-of-the art basic research within the fields of cognitive psychology, neuropsychology, clinical psychology as well as psychological development at the individual, cultural and societal level. In relation to human-computer interaction, the DoP has excellent research teams within visual cognition, rehabilitation research and work related issues. Center for Visual Cognition (CVC) conducts basic research into visual cognition and the modelling of visual perception. At BRATLab, researchers conduct basic and applied research into the improvement and rehabilitation of attention and memory through the use of advanced technology such as self-regulating, cognitive rehabilitation software. Within the field of Work and Organization, the interaction between humans in organizational structures and the resulting conflicts are subjects for continued studies into stress, harassment. Cognitive load and how it affects safety in time critical systems is part of the research conducted in this unit.

5

Det meste af personalet på DIMS er beskæftiget med at afholde og koordinere simulationer. Der kommer hvert år 10.000 kursister gennem DIMS. Vores ansatte er aktive i nationale og internationale råd, udvalg og arbejdsgrupper, ligesom vi afholder instruktørkurser og giver vores ekspertise videre til centre og institutter i hele verden. Forskning er en integreret del af aktiviteterne på DIMS. Hovedvægten af vores forskning har en direkte anvendelig karakter, med fokus på analyser af vores behov i uddannelsesaktiviteter og på optimeringen af vores interventioner. Kernedelen i forskningsprojekter omhandler simulationer og læring i sundhedsvæsenet. Vi er også engagerede i basale videnskabsprojekter, hvor beskrivelsen og forståelsen af fænomener, er vigtigere end den direkte anvendelse af den viden.

DIMS’ main activity is to hold and coordinate simulations. Every year 10.000 students come through DIMS. In addition to that the institute is very involved in several research projects in cooperation with universities and other institutes, national and international, and publishes about 10 articles yearly in journals and books. Our employees are active in national and international councils, committees and task forces. We share give instructor courses and share our expertise with centres and institutes around the world. Research is an integrated part of the activities in DIMS. The bulk of our research has an applied character, focussing on the sound analysis of learning needs for our educational activities and the optimization of our interventions. Core contents of research project are addressing the health care system, simulation and learning. We also are engaged in basic science projects around those contents, where the description and understanding of phenomena is more important than the direct application of that knowledge.

force

Vores faglige udgangspunkt er den psykologiske forståelse af mennesket som aktivt handlende i en omverden. Vi studerer menneskets bearbejdelse af sanseindtryk, oplevelser, tankeprocesser, beslutninger, følelser og adfærd. Denne viden anvender vi til at rådgive vores kunder, når de udvikler produkter eller services, henvender sig til forbrugere eller arbejder med sikkerhed. Med vores psykologiske viden og metoder kan vi styrke krydsfeltet mellem mennesker, teknologi, produkter, miljø og processer med konkrete bidrag og forbedringer. Rådgivningsydelserne retter sig mod detailhandel og service samt undervisnings- og sundhedssektorerne. Endvidere dækker vores rådgivningskompetencer sektorer inden for transport, energi, produktion, produktudvikling og design, arkitektur og infrastruktur.

Our professional basis is the psychological understanding of the human being as an active agent in its environment. We study the human’s perception, experiences, thought processes, decisions, emotions and behavior. We use this knowledge to advise our customers in the process of developing products or services, addressing consumers or working with safety. With our psychological expertise and methods, we are able to strengthen the cross field between people, technology, products, environment and processes with specific contributions and improvements. The consultancy is focused on the retail and service sectors as well as education and health care. Moreover, our consulting competencies cover sectors within transportation, energy, production, product development and design, architecture and infrastructure.